2018-05-08

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll, annak bármilyen jogosulatlan felhasználása tilos.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A dokumentum célja

Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy tájékoztatást nyújtson Frivaldszky Márk egyéni vállalkozó (székhely: 1046 Budapest, Kunhalom utca 28., adószám: 70816668-1-41, nyilvántartási szám: 31479683), illetve az egyedüli tulajdonában lévő Traditalia Kft. (székhely: 1046 Budapest, Kunhalom utca 28., adószám: 28989323-1-41, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-378562), mint Szolgáltató által végzett adatkezelési illetve adatfeldolgozási tevékenységről, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint.

Amikor Ön, mint Megrendelő (és a fordításra átadott iratokban szereplő személyes adatok Érintettje) a Szolgáltató által működtetett honlapok (www.olaszfordito.hu, www.olasztolmacsolas.hu, www.traduttoreungherese.com) valamelyikére látogat, illetve a Szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe, elfogadja az ebben a tájékoztatóban foglaltakat.

 

Fogalmak

A Rendelet értelmében Érintettnek az a természetes személy tekintendő, akinek a személyes adatainak kezelésére sor kerül. Adatkezelő az a személy, aki „a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza”, Adatfeldolgozó pedig az, „aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel”.

Jelen tájékoztató a Szolgáltató által végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységekre vonatkozik.

A Szolgáltató megkeresésére a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság NAIH/2018/3960/2/V számon tájékoztatást adott ki, amely megvilágítja, hogy a Szolgáltató a fordítási tevékenysége során adatfeldolgozóként jár el, míg a számla kiállítása során adatkezelőként, amennyiben természetes személy a megbízó, és a számla az ő adataival kerül kiállításra. A megbízással kapcsolatos levelezés folytatására használt e-mail címek kezelése (amennyiben az természetes személy e-mail címe) szintén adatkezelésnek minősül.

 

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó személye

Az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személy minden esetben: Frivaldszky Márk

Elérhetőségei:

1046 Budapest, Kunhalom utca 28.

e-mail: info kukac olaszfordito.hu

mobil: (36) 30 297672

 

Az adatkezelés/adatfeldolgozás tárgya

A jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik, személyes adatnak „az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ” tekintendő. Nem tartoznak ide tehát a jogi személyek (vállalkozások, szervezetek, intézmények stb.) adatai, az őket képviselő természetes személyek személyes adatai azonban igen.

 

Az adatkezelés/ adatfeldolgozás köre és célja

A Szolgáltató a Megrendelő által számára átadott személyes adatokat kizárólag a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében dolgozza fel, ami tehát azt jelenti, hogy a forrásnyelvi szöveget lefordítja az igényelt célnyelvre, vagy más által elkészített fordítást lektorál (azt az eredetivel összeveti és javítja), és eljuttatja a Megrendelőnek.

Ezen kívül a nyújtott szolgáltatásokról számlát állít ki, ami szükségessé teheti a személyes adatok kezelését (természetes személy Megrendelő esetén).

A Szolgáltató nem végez semmilyen adatgyűjtési tevékenységet, tehát sem a számára átadott, illetve az általa lefordított iratokban, sem az általa kiállított számlákban szereplő személyes adatokat nem gyűjti ki, nem tárolja és semmilyen módon nem használja fel.

A Szolgáltató a személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unión kívülre, illetve nemzetközi szervezeteknek.

Az adatkezelése és adatfeldolgozása során automatizált döntéshozatalra illetve profilalkotásra nem kerül sor.

A Szolgáltató a fenti honlapjaira látogató személyek adatait semmilyen formában nem kezeli, még a honlap által nyújtott szolgáltatások optimalizálására sem.

A Szolgáltató a Megrendelőinek nem küld hírlevelet, direkt marketing célú megkereséseket.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató által elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó számla kiállítása és annak a törvényes határidőig történő megőrzése során – amennyiben természetes személy a Megbízó –a jogalap jogszabályi kötelezettség a Rendelet 6. cikk /1/ bekezdés c/ pontja alapján.

A megbízással kapcsolatos levelezés folytatására szolgáló e-mail címek kezelése – amennyiben az természetes személy elektronikus levelezési címe – esetén a jogalap az Ön hozzájárulása a Rendelet 6. cikk /1/ bekezdés a/ pontja szerint, amely hozzájárulását ráutaló magatartással azáltal fejezi ki, hogy a szóban forgó e-mail címről elektronikus üzenetet küld a Szolgáltató valamely e-mail címére, illetve a szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk /1/ bekezdés a/ pontja szerint, amennyiben az elkészült fordítást a Szolgáltató az Ön által megadott e-mailcímre juttatja el.

 

Az adatfeldolgozás jogalapja

A fordítás/lektorálás során megvalósuló adatfeldolgozás esetén a jogalap a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződéses jogviszony (Rendelet 6. cikk /1/ bekezdés b/ pontja).

A fordítás teljesítése utáni irattárolás esetén a jogalap jogos érdek, amennyiben az Érintett a Szolgáltató ügyfele (Rendelet Preambulumának /47/ pontja, illetve a 6. cikk /1/ bekezdés f/ pontja),

A szerződéses jogviszony, és az ügyfél-kapcsolat létrejöhet írásban, szóban illetve ráutaló magatartással is (a szolgáltatás igénybe vételével).

Amennyiben tehát Ön, mint Megrendelő (fordítási, lektorálási vagy tolmácsolási) szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól, és ennek keretében személyes adatokat (is) tartalmazó iratokat ad át a Szolgáltató részére, azzal egyben hozzájárulását is adja az átadott iratokban található személyes adatok kezeléséhez, illetve feldolgozásához.

Amennyiben a szóban forgó iratok nem csak az Ön személyes adatait, hanem harmadik személyek adatait is tartalmazzák, akkor az iratok átadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy azokhoz jogszerűen jutott hozzá, azokkal jogszerűen rendelkezik, és felhatalmazza a Szolgáltatót az iratokban található személyes adatok feldolgozására, mentesítve minden ezzel kapcsolatos hátrányos jogkövetkezmény alól.

 

Az adatfeldolgozás módja

Szolgáltató a személyes adatokat (is) tartalmazó iratokat papíralapon és/vagy elektronikus formátumban kapja meg fordításra, lektorálásra. A papíralapon megkapott iratokról elektronikus másolatot készít, és az eredeti iratot nem tárolja, hanem – a Megrendelő választása szerint – visszajuttatja a Megrendelőnek, vagy megsemmisíti. Az elkészített fordításokat a Megrendelő kérése függvényében papíralapon és/vagy elektronikusan juttatja el a Megrendelőnek az e-mail címéről a Megrendelő által megjelölt e-mail címre (alap esetben és eltérő jelzés hiányában ugyanarra, amelyről a Megrendelő a fordítandó iratokat megküldte). Szolgáltató a Megrendelő által fordításra átadott iratokról papíralapon nem, csak elektronikusan őriz meg másolatot a székhelyén egy elzárt helyen tárolt, jelszóval védett adathordozón.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó számlát elektronikusan állítja ki és juttatja el a Megrendelőnek a fentiek szerint, azok kinyomtatására csak a könyvelőnek történő átadás céljából kerül sor.

 

Az adatfeldolgozás időtartama

A Szolgáltató a tevékenysége érdekében birtokába került, személyes adatokat (is) tartalmazó iratokat eltérő módon kezeli annak függvényében, hogy azok tolmácsolási, vagy fordítási/lektorálási szolgáltatás teljesítés érdekében kerültek-e átadásra.

Az első esetben, ha tehát az iratok tolmácsolási szolgáltatáshoz kerülnek átadásra, a szolgáltatás teljesítése után Szolgáltató haladéktalanul megsemmisíti őket.

A második esetben, tehát fordítás vagy lektorálás céljából birtokába került, személyes adatokat (is) tartalmazó iratokat, illetve az ezekről általa készített fordítást a Szolgáltató összesen 7 évig (5 év általános elévülési idő + 2 év nyugvási illetve tudomásszerzési idő) őrzi meg, a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, de csak elektronikus formátumban (papíralapon nem), utána megsemmisíti (törli) őket.

A Szolgáltató az általa kiállított számlát a jogszabályban előírt iratmegőrzési határidőig, tehát 8 évig őrzi meg (papíralapon illetve elektronikusan), azt követően megsemmisíti őket.

 

Érdekmérlegelés

Azokban az esetekben, amikor az adatfeldolgozásra a Szolgáltató jogos érdeke alapján kerül sor, ez a jogos érdek annak a lehetőségnek a biztosítása a Szolgáltató részéről, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Megrendelő részéről esetlegesen jelentkező reklamációkat és minőségi kifogásokat kezelni, illetve az ezekkel kapcsolatosan ellene indított jogi eljárások során a jogait érvényesíteni tudja.

Az Érintettnek joga van a magánszférájának, illetve az emberi méltóságának védelmére, ezért a Szolgáltató kizárólag a fentebb meghatározott célra, és kizárólag az ehhez szükséges mértékben kezeli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat tartalmazó iratokat.

Az adatfeldolgozás ebben a körben kizárólag arra terjed ki, hogy a szóban forgó iratokat elzárt helyen lévő, jelszóval védett adattárolón tárolja, illetve – az ellene esetlegesen indított jogi eljárás keretében – az igazságszolgáltatási szervek, valamint a jogi képviselője (ügyvéd) rendelkezésére bocsátja, a jogos érdekei védelme céljából.

 

Az Érintettek jogai

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja szerződéses jogviszony (megrendelt szolgáltatás teljesítése), jogos érdek (jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme), illetve törvényi (számviteli és adózási) kötelezettség teljesítése, az Érintettek nem kérhetik a rájuk vonatkozó személyes adatok törlését, korlátozását, a kapcsolattartási adatokat (név, e-mailcím, telefonszám) leszámítva, amiket a Szolgáltató a Megrendelő kérésére haladéktalanul töröl.

Az érintettek az igényelt fordítási vagy lektorálási szolgáltatás teljesítése előtt kérhetik az átadott iratokban található személyes adatok helyesbítését. A szolgáltatás teljesítése (az elkészült fordítás/lektorálás átadása) után a személyes adatok helyesbítésére csak abban az esetben van – külön megrendelés keretében – mód, ha azok egyidejűleg a forrásnyelvi szövegben is módosításra kerülnek a Megrendelő részéről.

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek arról, hogy milyen adataik kezelése valósul meg a Szolgáltatónál, aki ezt a tájékoztatást késedelem nélkül megadja a számukra.

 

Az adatokhoz való hozzáférés

A Szolgáltató birtokába került személyes adatokhoz kizárólag Frivaldszky Márk, mint adatkezelő/adatfeldolgozó férhet hozzá.

Meghatározott körben és esetekben sor kerülhet a személyes adatok, illetve az azokat tartalmazó iratok átadására az általa igénybe vett Adatfeldolgozók részére, aminek során a Szolgáltató a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi intézkedések betartásáról gondoskodik az irányukban.

A Szolgáltató által igénybe vett Adatfeldolgozók, és az általuk végzett adatfeldolgozási tevékenységek jelenleg a következők:

Könyvelés:

F-GEA Kft., 1042 Budapest, Rózsa u. 52. 1/10.

Dokumentumszerkesztés (nem szerkeszthető formátumú iratok átalakítása szerkeszthető formátumba):

Kocsis Zoltán e.v., 1165 Budapest, Mészáros József u. 3.

Fordítás/tolmácsolás:

Esetleges alvállalkozók.

Elektronikus levelező rendszer (gmail) üzemeltetése:

Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Szerverszolgáltatás (levelezés, webtárhely):

RackForest Kft., 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

Elektronikus számlázó program (szamlazz.hu) működtetése, törvényileg előírt esetekben online adatszolgáltatás a NAV felé:

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

Adatkezelési/adatfeldolgozási nyilvántartás

Az 1. sz. mellékletben található.

 

Az adatok biztonsága

A Szolgáltató minden olyan szervezési és technikai intézkedést meghoz – a tudomány és technika jelen állása szerint -, amely tőle az általa kezelt adatok biztonsága érdekében elvárható. Ennek keretében gondoskodik az adathordozók fizikai és digitális védelméről, az elektronikus iratokat elzárt helyen lévő és jelszóval védett adattárolón tárolja.

 

Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszukkal az Érintettek a következő szervhez fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: (36) 1 391 14 00

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Készült: 2018. május 25.

Utolsó frissítés: 2021. február 24.

 

 

 

1.       sz. Melléklet adatkezelési nyilvántartás
sz. folyamat személyes adat fajtája adatkezelés célja adatkezelés jogalapja érintett/különleges érintett adat forrása címzettek/harmadik felek technológia technikai/szervezési intézkedések adattárolási határidő
1 elektronikus levelezés név, e-mail cím kapcsolattartás, megrendelések fogadása és elkészült munkák leadása érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogos érdek (ügyfelek esetén) megrendelő megrendelő nincsenek gmail SSL titkosítás 5 + 2 = 7 év
2 telefonos kapcsolattartás telefonszám kapcsolattartás érintett hozzájárulása megrendelő megrendelő esetleges alvállalkozók Android, Google mobiltelefon PIN-kódos, ujjlenyomatos védelme
2 fordítás, lektorálás az összes elképzelhető, köztük különleges adatok is a megrendelt szolgáltatás (fordítás, lektorálás) teljesítése szerződés teljesítése, jogos érdek (ügyfelek esetén) megrendelő, bizonyos esetekben harmadik személyek, köztük kiskorúak is megrendelő esetleges alvállalkozók MS Office, MemoQ (CAT-eszköz) fájlok elzárt helyen lévő és jelszóval védett adattárolón való tárolása 5 + 2 = 7 év
3 tolmácsolás az összes elképzelhető, köztük különleges adatok is a megrendelt szolgáltatás (tolmácsolás) teljesítése szerződés teljesítése, jogos érdek (ügyfelek esetén) megrendelő, bizonyos esetekben harmadik személyek, köztük kiskorúak is megrendelő esetleges alvállalkozók MS Office fájlok elzárt helyen lévő és jelszóval védett adattárolón való tárolása szolgáltatás teljesítéséig
4 dokumentum-szerkesztés (nem szerkeszthető dokumentumok átalakítása szerkeszthető formátumba) az összes elképzelhető, köztük különleges adatok is a megrendelt szolgáltatás (fordítás, lektorálás) teljesítése szerződés teljesítése, jogos érdek (ügyfelek esetén) megrendelő, bizonyos esetekben harmadik személyek, köztük kiskorúak is megrendelő Kocsis Zoltán e.v., 1165 Budapest, Mészáros József u. 3. gmail SSL titkosítás szolgáltatás teljesítéséig
5 számlázás név, cím, adószám számla kiállítása jogszabályi kötelezettség teljesítése megrendelő megrendelő NAV; könyvelő (F-GEA Kft., 1042 Budapest, Rózsa u. 52. 1/10.); szamlazz.hu számlázó program (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7.) szamlazz.hu számlázó program számítógép jelszavas védelme, számlázó program jelszavas védelme 8 év