2018-05-08

Általános Szerződési Feltételek

A jelen dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll, annak bármilyen jogosulatlan felhasználása tilos.

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy tájékoztatást nyújtson a Frivaldszky Márk egyéni vállalkozó (székhely: 1046 Budapest, Kunhalom utca 28., adószám: 70816668-1-41, nyilvántartási szám: 31479683), illetve az egyedüli tulajdonában lévő Traditalia Kft. (székhely: 1046 Budapest, Kunhalom utca 28., adószám: 28989323-1-41, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-378562), mint Szolgáltató által nyújtott fordítási, lektorálási, tolmácsolási szolgáltatások általános feltételeiről.
 2. Szolgáltató és Megrendelő (a továbbiakban: Felek) az alábbi feltételektől külön írásos megállapodással eltérhetnek, ennek hiányában azonban mindig ezek tekintendők irányadónak.
 3. Amikor a Megrendelő a Szolgáltató által működtetett honlapok (olaszfordito.hu, www.olasztolmacsolas.hu, www.traduttoreungherese.com) valamelyikére látogat, illetve a Szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe, elfogadja az ebben a dokumentumban foglaltakat.
 4. A Szolgáltató által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások, az ezek keretében végzendő konkrét feladatok egyeztetése egyedileg történik, a felek közötti e-mail-váltások során, amelynek keretében egyeztetik az egyes feladatok részleteit. A jelen dokumentum nem tekinthető a Szolgálattó részéről ajánlattételnek, ez alapján Szolgáltató munkavégzésre nem kötelezhető, az egyes felkéréseket saját belátása és mérlegelése alapján vállalja el, és esetről esetre írásban igazolja vissza.
 5. A Megrendelő megkeresésére Szolgáltató írásos ajánlatot ad, azonban az a részére semmilyen kötelezettséggel nem jár. Csak a Megrendelő konkrét írásos megrendelésének a Szolgáltató általi ugyancsak írásban történő visszaigazolása alapján jön létre a Felek közötti jogilag érvényes megállapodás.
 6. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és köteles a munkáját a legjobb szakmai tudása szerint és lelkiismeretesen végezni.
 7. Megrendelő a konkrét feladatokkal kapcsolatosan lehetőség szerint a szakmai felkészülést elősegítő háttéranyagokat bocsát Megrendelő részére (katalógusok, gépkönyvek, szójegyzetek, prospektusok stb.). Ennek hiányában nem várható el az adott szakterület szakszókincsének ismerete.
 8. Tolmácsolási megbízás esetén Megrendelő a Szolgáltatót előzetesen tájékoztatja az adott esetben az öltözködésre vonatkozó elvárásairól, illetve a munkavégzés helyszínén betartandó balesetmegelőzési és munkavédelmi rendelkezésekről.
 9. Szolgáltató köteles a munkája során a Megrendelővel kapcsolatosan tudomására jutott valamennyi, üzleti titoknak minősülő információt bizalmasan kezelni.
 10. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató őt referenciaként a saját promóciós anyagaiban (honlap, önéletrajz, referencialista stb.) feltüntesse. Ez csak jogi személy Megrendelőkre vonatkozik, természetes személyekre nem.
 11. Jogi személy Megrendelő esetén a Megrendelő nevében eljáró természetes személy a megrendelés megadásával kijelenti, hogy jogosult a Megrendelőt képviselni és a nevében jogi és pénzügyi kötelezettségeket vállalni. Amennyiben a későbbiekben ennek ellenkezőjére derülne fény, a Megrendelő nevében jogosulatlanul eljáró személy személyes felelősséget vállal az általa felhatalmazás nélkül vállalt jogi és pénzügyi kötelezettségekért arra az esetre, ha a Megrendelő azok teljesítését a felhatalmazás hiányára való hivatkozással megtagadná.
 12. A Felek között esetről esetre létrejövő megbízások bármelyik fél által azonnali hatállyal, írásban, indoklás nélkül lemondhatók. Egy konkrét, már megrendelt megbízás lemondása esetén a Megrendelő tartozik a Szolgáltató által addig elvégzett munkát arányosan megfizetni, illetve tolmácsolási megbízás előre történő lemondása esetén az alábbi díjakat téríteni: a munka megkezdése előtt 24 órán belüli lemondás esetén a megállapodás szerinti egynapi díjat, 48 órán belüli lemondás esetén annak 50%-át.
 13. Szolgáltató az általa végzett szolgáltatásokról számlát állít ki, amelyet Megrendelő a teljesítéstől számított 8 napon belül átutalással egyenlít ki.
 14. A Szolgáltató által végzett fordítási munkával kapcsolatban a Megrendelő a részéről esetlegesen felmerülő kifogásokat a szolgáltatás teljesítésétől számított 8 munkanapon belül köteles a Szolgáltató felé jelezni, aki köteles azokat ésszerű határidőn belül orvosolni, a megbízás tárgyának terjedelme függvényében. Ezen határidő eltelte után Szolgáltató a kifogásoknak nem köteles helyt adni, és nem köteles azokat orvosolni.
 15. Amennyiben egy adott fordítás nyomdai vagy internetes megjelentetése van tervbe véve, Megrendelő köteles erről Szolgáltatót előre tájékoztatni.
 16. Az adatvédelem tekintetében a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók, amely a Szolgáltató honlapján megtekinthető.
 17. A Felek közötti jogviszony tekintetében a jelen dokumentumban és az egyedi megállapodásokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb, a szerződéses jogviszonyra alkalmazható jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 18. A Felek közötti esetleges jogviták elbírálására a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság az illetékes.

 

Utolsó frissítés: 2021. február 24.